Huisregels

Huisregels Stichting Dorpsfeest Markelo

Voor de veiligheid van iedereen die op het terrein van Dorpsfeest Markelo aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Tevens is op dit evenement de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de plaatselijke verordeningen. Wanneer je het Dorpsfeest Markelo bezoekt en daardoor aanwezig bent op het terrein, gaat u akkoord met dit reglement.

Eigen risico
Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Dorpsfeest Markelo en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Glaswerk
Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het feestterrein. In de muntprijs is een vergoeding opgenomen voor de verstrekking van een plastic beker.

Drank

 • Het is niet toegestaan om drank mee te nemen, zowel binnen als buiten het evenemententerrein.
 • Alle drankconsumpties worden direct met de daarvoor beschikbare penningen afgerekend.
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Legitimatie verplicht. Indien een bezoeker kan aantonen dat hij 18 jaar of ouder is kan een alcoholbandje worden aangebracht om de pols waardoor het barpersoneel bevoegd is aan de persoon zwak alcoholische drank te verschaffen bij de daarvoor beschikbare uitgiftepunten. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren.

Alcohol
Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Stichting Dorpsfeest Markelo wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd.

Drugs
Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Ook is het gebruik van lachgas verboden. Bij constatering van het in bezit of verhandelen zult u zonder pardon worden overgedragen aan de politie.

Roken
Het is wettelijk niet toegestaan in de gesloten ruimten (tenten) te roken ook de niet roker stelt dit erg op prijs.

Vervoer
Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Fietsen en scooters zijn niet toegestaan op het feestterrein. Voor bezoekers die van ver komen is parkeergelegenheid aanwezig buiten het evenemententerrein.

Overige

 • Bij bezoekers onder de 18 jaar kan bij twijfel over alcoholgebruik een blaastest worden afgenomen.
 • Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
 • Personen in clubkleding (motorclubs of voetbal) worden niet toegelaten tot het evenemententerrein.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid behouden wij ons het recht voor om u te controleren / fouilleren. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het evenement worden ontzegd.
 • Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het evenemententerrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stichting Dorpsfeest Markelo.
 • Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/ moddergooien, vervuilingen/of vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen zal niet worden getolereerd, de toegang tot het terrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u verhaald worden.
 • Op diverse plaatsen op het evenemententerrein hangen camera’s dit om te waken voor uw en onze veiligheid, bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.
 • Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de kassa van de tent of te overhandigen aan onze medewerkers.

Ongewenst gedrag en strafbare feiten
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het Dorpsfeest terrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie.